Logó
Képzések

Általános Szerződési Feltételek

Cégnév:
Webuni Kft.
Székhely:
6000 Kecskemét, Magyar u. 2.
Cégjegyzékszám:
Cg.03-09-132232
Képviseli:
Pakucs András ügyvezető önállóan
Elérhetőség:
info@webuni.hu

SZOLGÁLTATÁS

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Webuni Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) szolgáltatásait igénybe vevő minden felhasználóra (továbbiakban: Felhasználó) kötelezően rögzíti a Szolgáltató által üzemeltetett https://eduline.webuni.hu és https://onlinetanfolyam.eduline.hu oldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető ingyenes és fizetős online kurzusok (továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevételére vonatkozó Szerződési Feltételeket.

A Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a Szolgáltató nyújtja. A domain nevet a HVG Kiadó Zrt. biztosítja és a szolgáltatásokat hírleveleiben, illetve esetlegesen nyereményjátékkal népszerűsíti. Egyéb tekintetben a szolgáltatás nyújtásában és az adatkezelésekben nem vesz részt. Az adatkezelések tekintetében kérjük olvassa el az adatkezelési tájékoztatónkat.

A Weboldalon található minden tartalom, szoftverek, technológia, a felületen kialakított design elemek, szöveges elemek, grafikák, logók, linkek, animációk, videók, illusztrációk, hangfájlok, képek, stb. a Szolgáltató tulajdonát képezik és a szerzői jogi védelem alatt állnak.

A Weboldalon történő regisztráció, illetve vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatások használatával a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, mely szerződés határozatlan időre köttetik.

REGISZTRÁCIÓ

A Szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynek során a Felhasználó választja meg, hogy meglévő Google vagy Facebook felhasználói fiókjával, vagy e-mail címmel és egy általa megválasztott egyedi jelszóval regisztrál (továbbiakban Regisztráció).

Regisztráció során a Felhasználó számára egy felhasználói fiók (továbbiakban: Felhasználói fiók) jön létre, amelynek célja a Felhasználó későbbi beazonosíthatósága. A Felhasználó által megvásárolt Szolgáltatásokhoz a Felhasználói fiókján keresztül fog tudni később is hozzáférni.

A Regisztrációval a Felhasználó:

  • a jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további aktus nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el;
  • kijelenti, hogy szerződéskötési képessége a jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik, más harmadik személyekkel fennálló szerződésével nem ütközik;
  • kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartják különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat.

A Regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségéért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. Szolgáltató a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használata felhasználó jogosultságát. A Szolgáltató és Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni az info@webuni.hu e-mail címén keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

FELELŐSSÉG

A Weboldal felületén megjelenő tartalmak más online felületekhez is hozzáférést biztosíthatnak. Szolgáltató a Felhasználó ezen felületekre való átlépéséből eredő semmiféle kárért felelősséget nem vállal. Az átlépés előtt a Felhasználó köteles meggyőződni annak biztonságos voltáról, illetve gondoskodni személyes adatainak megóvásáról.

A Weboldalon megosztott linkek előzetesen nem kerülnek ellenőrzésre, továbbá az Üzemeltető nem vállal felelősséget a linkek megosztásából fakadó problémákért, mint például a link valódisága, eredetisége.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy az oktatási anyagok felhasználása során a külső linkek veszélynek tehetik ki a Felhasználókat, mivel azok tartalma esetlegesen támadó jellegű, vagy személyükre egyébként veszélyes, rasszista vagy jóerkölcsbe ütköző lehet.

A Weboldal, illetőleg az oktatási anyag hozzáférést adhat olyan weboldalakhoz, amelyek harmadik személy rendelkezése alatt állnak.

Az oktatási anyagokat kizárólag jogszerűen lehet használni, a jog nem tudása nem mentesít.

ADATKEZELÉS

Szolgáltató szavatol azért, hogy a Felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen a 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)rendelkezéseinek tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

Adatkezelésről bővebben a Weboldalon is elérhető Adatkezelési tájékoztatóban talál információkat.

INFRASTRUKTÚRA

A Szolgáltató, hogy szolgáltatásait a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A Szolgáltató, bizonyos időközönként, karbantartási munkálatokat végez, lehetőség szerint 20.00-06.00 óra között, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra. A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

A rendszeres karbantartások mellett a Szolgáltató egy műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: info@webuni.hu. A megadott e-mail címen bejelentett hibákat a Szolgáltató rögzíti és vállalja azok mihamarabbi elhárítását.

Felhasználó tartozik felelősséggel saját hardver és szoftver állapotáért, internet hozzáférésnek megfelelő minőségéért, illetve, hogy azok a szolgáltatás igénybevételére alkalmas állapotúak.

Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a Szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely 20.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

VÁLTOZTATÁS JOGA

Szolgáltató fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a Szolgáltató az erre a célra szolgáló online felületei és/vagy az általa küldött hírlevél és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó törli magát a Szolgáltató regisztrált Felhasználói közül.

Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. A Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltató minden olyan költségét, kárát, amely a Felhasználó szerződésszegésének következtében keletkezett.

A Szerződés megszűnését követően a Felhasználó által korábban megvásárolt oktatási anyagokhoz a Szolgáltató nem köteles további hozzáférést biztosítani a Felhasználó számára.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Együttműködési kötelezettség

A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.

Jogról való lemondás

A jelen Szerződési Feltételek által biztosított jogról történő lemondás kizárólag írásban történhet. A jelen Szerződési Feltételek által biztosított valamely jog érvényesítésének elmaradása nem minősül jogról való lemondásnak.

Kapcsolattartás

A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. Kapcsolattartásra fenntartott e-mail cím: info@webuni.hu

Teljesség, Részleges érvénytelenség

A jelen Szerződési Feltételek magukba foglalják mindazon rendelkezéseket, melyek a Szolgáltató Szolgáltatásai vonatkozásában a Feleket kötik, a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával a Felek közötti valamennyi korábbi a jelen Szerződési Feltételek céljával vagy tárgyával ellentétes, vagy a jelen Szerződési Feltételek teljesülését megakadályozó korábbi megállapodás vagy jognyilatkozat hatályát veszti.

Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

Irányadó jog, illetékes bíróság

A jelen Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerült vitás kérdéséket békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez a tárgyalások bármely Fél általi kezdeményezésének időpontjától számított 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek bírósági érdekérvényesítésnek van helye.

Felhasználókra vonatkozó rendelkezések

A Felhasználó regisztrációt követően ingyenesen vagy ellenérték fejében hozzáférést nyer a Szolgáltatók által feltöltött oktatási anyagokhoz, melyeket a Szolgáltató felületén korlátlanul megtekinthet, amennyiben erről a Szolgáltató másképp nem rendelkezik. A korlátozott megtekinthetőség feltételeiről a Szolgáltató köteles a vásárlást megelőzően tájékoztatni a Felhasználót.

Felelősség

A Felhasználó a Weboldalon keresztül online megtekinthető anyagokat, illetve a letölthető segédanyagokat csak saját célra használhatja fel, azt tovább 3. személy részére nem adhatja tovább, nem másolhatja, sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem játszhatja le több személy jelenlétében.

A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli, kivéve ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő. (pl: jogosulatlanul hozzáfértek profiljához).

Felhasználó maga tartozik felelősséggel a Felhasználó fiókjáért.

Felhasználót azonnali értesítési kötelezettség terheli a Szolgáltató felé, ha ismeretlen személy hozzáférését érzékeli, és köteles minden biztonsági lépés megtételére. Ezen kötelezettségeknek az elmulasztásából eredő kárért felelősséget nem vállal a Szolgáltató.

Más Felhasználó fiókját csak annak engedélyével lehet használni, a felelősség az átengedőt terheli.

Díjfizetés

A Felhasználó, amennyiben a Szolgáltató egy adott oktatási anyagához történő hozzáféréséhez ellenértéket kötött ki, az oktatási anyag ellenértékét a Szolgáltató online felületén bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

Jótállás, szavatosság a Termékért

Fogyasztóvédelmi törvény mindenkori idevonatkozó szabályai érvényesek.

Elállási jog

A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy az oktatási anyagok természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód, csak amennyiben a Szolgáltató erről másképp nem rendelkezik.

Bizonyos Szolgáltatások esetében a Szolgáltató pénzvisszafizetési garanciát vállal, ennek feltételeiről a Szolgáltató köteles a vásárlást megelőzően tájékoztatni a Felhasználót.